1007

جمعیت

313

خانوار

181 هکتار

مساحت حریم شهر

34 هکتار

مساحت محدوده شهر

 • دی 1388

  ساخت سالن ورزشی

  سالن ورزشی در شهرک
  شرقی هجدک ساخته شد

 • بهمن 1395

  بازسازی سینما

  در بهمن ماه سال 95
  سینما هجدک بازسازی شد

 • شهریور1402

  ساخت زمین ورزشی

  ساخت چمن مصنوعی
  در شهرک غربی هجدک

 • شهردار


  مهندس عباس زاده

 • مدیر امور مالی


  سرکار خانم سهرنگی

 • معاونت شهرداری


  مهندس عباس زاده

 • دبیر خانه


  مهندس خواجه حسنی